Υπηρεσίε / Εμπορικές Υπηρεσίες


Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Business plans
Μελέτες
Κοστολογήσεις
Οργάνωση και Στρατηγική
Προσφέρουμε υπηρεσίες σχετικές με τη σύσταση και δόμηση ναυτιλιακών
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβάνοντας τη χρήση και υπεράκτιων εταιρειών,
καθώς και ανάλυση / εφαρμογή επιλογής κατάλληλου νηολογίου (Σημαίας).