Ναυτικό Πρακτορείο
Παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες ναυτιλιακού πρακτορείου στη Λισαβώνα και τη Σίνες, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες ενός πλοίου από τη στιγμή του ελλιμενισμού έως και την ώρα του απόπλου, ως εξής:
Συνεπείς και λεπτομερείς λογαριασμοί (proforma DA's)
Άφιξη / απόπλους / εκτελωνισμοί
Εκπροσώπηση πλοιοκτητών/εφοπλιστών
Αλλαγές πληρώματος
Υποστήριξη ταξιδιωτική και διαμονής
Διαβίβαση μετρητών στον πλοίαρχο
Πλήρης διαφάνεια και επιλογή μεθόδου πληρωμής – πάγιο ή και ποσοστό επί του κόστους
ΓΙΑΤΙ
ΕΜΑΣ;
Προϋπηρεσία στην επίλυση πολύπλοκων νομικών / ναυτιλιακών υποθέσεων και απαιτήσεων.
Είμαστε η μοναδική ανεξάρτητη πλοιοδιαχειρίστρια στην Πορτογαλία
Έχουμε εμπειρία στη Ναυτιλία μέσω της ιστορικότερης Πορτογαλικής εταιρείας κρουαζιέρας.