Υπηρεσίε / Πλοιοδιαχείριση
Παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες πλοιοδιαχείρισης ως εξής:
Παροχή ικανών αξιωματικών και μελών πληρώματος καταστρώματος & μηχανής με την απαραίτητη εμπειρία, προσόντα και πιστοποιητικά
Για κρουαζιερόπλοια παρέχουμε ξενόγλωσσο ξενοδοχειακό προσωπικό και διασκεδαστές με τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία
Παραγγελίες καυσίμων και λιπαντικών
Παραγγελίες προμηθειών και αναλώσιμων για κατάστρωμα, μηχανή και πλωτό ξενοδοχείο
Συντήρηση πλοίων και σκαφών περιλαμβανομένων επισκευών εν όρμω και ανταλλακτικών
Έλεγχος εγκυρότητας πιστοποιητικών απαιτούμενων για την έννομη λειτουργία του πλοίου
Παροχή υπηρεσιών σχετικών με ναυτικές ασφαλίσεις (H&M, P&I) και απαιτήσεις, καθώς και συμβιβασμούς, διαιτησίες κτλ
Προετοιμασία οικονομικών προϋπολογισμών πλοίου και μηνιαίων λογαριασμών που να περιλαμβάνουν και σύγκριση με τον αρχικό προϋπολογισμό
Διαχείριση ναυλοσυμφώνων και σχετικών απαιτήσεων, διορισμός αντιπροσώπων